OGÓLNE WARUNKI UMOWY ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Postanowienia Ogólne.

1.1.

Niniejsze OWU określa sposób świadczenia usług oraz składania i realizacji zamówień na usługi oferowane przez: Przemysław Oczkowicz prowadzący działalność pod firmą Reha-Spa z adresem 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul Modrzewiowa 135, NIP 6292375252, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1.2.

Terminy użyte w OWU oznaczają:

1.2.1.

Strona Internetowa – strona internetowa www.aktywujzdrowie.pl, której właścicielem i administratorem jest Reha-Spa Przemysław Oczkowicz

1.2.2.

Umowa – umowa o zamieszczenie przez Reha-Spa Reklamy na Stronie Internetowej i jej utrzymywanie, na której treść składają się niniejsze OWU oraz Zamówienie.

1.2.3.

Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, umieszczający na Stronie Internetowej Reklamę.

1.2.4.

Zamówienie – oferta zamieszczenia Reklamy na Stronie Internetowej złożona na zasadach określonych w OWU.

1.2.5.

Reklama – każda forma przekazu stanowiąca informacje o Zamawiającym bądź promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług Zamawiającego:

1.2.5.1.

opracowana przez Reha-Spa na zamówienie Zamawiającego, lub

1.2.5.2.

opracowana przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony.

1.3.

Ceny usług oferowanych przez Reha-Spa podlegają indywidualnym ustaleniom z klientem.

1.4.

Reha-Spa jest właścicielem i administratorem strony internetowej www.aktywujzdrowie.pl

1.5.

Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego niniejszego OWU.

1.6.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Reha-Spa jego danych w celu realizacji Umowy, w tym celu umożliwienia wystawienia Rachunku.

1.7.

Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie dokumentu rachunku za pośrednictwem drogi elektronicznej lub poczty.

 

2. Procedura składania Zamówień.

2.1.

Zamówienie przesłane jest Zamawiającemu przez Reha-Spa zgodnie z jego dyspozycją: pocztą elektroniczną, lub pocztą tradycyjną, zawierający dane i warunki Zamawiającego zamieszczone przez Reha-Spa w oparciu o ustalenia poczynione pomiędzy podmiotem uprawnionym ze strony Zamawiającego a pracownikiem Reha-Spa.

2.2.

Integralną część Zamówienia stanowi rachunek.

2.3.

Zamówienie potwierdzane jest za pomocą przesłania formularza zamówieniowego.

 

3. Wykonywanie Umowy.

3.1.

Zamawiający zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie nie później niż na 7 dni przed wskazaną w Zamówieniu datą żądanej publikacji Reklamy. W przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia Reha-Spa ma prawo wstrzymać publikację Reklamy do czasu uiszczenia wynagrodzenia, a po dniu żądanej publikacji od Umowy odstąpić.

3.2.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkie materiały reklamowe niezbędne dla pierwszej publikacji Reklamy na Stronie Internetowej (zdjęcia, grafiki, pliki graficzne komputerowe, tekst itp.)

3.2.1.

nie później niż na 3 dni robocze przed wskazaną w Zamówieniu datą żądanej publikacji – w przypadku Reklamy opracowanej przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony,

3.2.2.

nie później niż na 3 dni przed wskazaną w Zamówieniu datą żądanej publikacji – w przypadku Reklamy opracowanej przez przez Reha-Spa na zamówienie Zamawiającego,

3.3.

W przypadku opóźnienia w przekazaniu materiałów reklamowych termin opublikowania Reklamy ulega przedłużeniu o liczbę dni opóźnienia, Reha-Spa nie może ponieść z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. Niezależnie od powyższego Reha-Spa przysługuje uprawnienie wskazane w pkt 8.3. OWU.

3.4.

W przypadku gdy materiały reklamowe bądź powstały na ich podstawie projekt Reklamy wymagają dokonania korekt lub zmian Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Reha-Spa celem wprowadzenia niezbędnych korekt i zmian w terminie umożliwiającym dokonanie publikacji zgodnie z Zamówieniem. W przypadku braku współpracy termin publikacji Reklamy ulega przedłużeniu o liczbę dni opóźnienia, a Reha-Spa nie może ponieść z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje pkt 8.3. OWU.

3.5.

Zamawiający z chwila przekazania materiałów reklamowych o których mowa w pkt 3.2. OWU udziela Reha-Spa nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji na korzystanie przez czas obowiązywania Umowy z przekazanych materiałów reklamowych na polach eksploatacji niezbędnych dla wykonania Umowy w tym w szczególności poprzez ich utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputera i włącznie do zbioru reklam Reha-Spa publikowanych na Stronie Internetowej, powszechne udostępnianie Reklamy, w tym w sieci komputerowej, wprowadzenie do obrotu i publikację w Internecie.

3.6.

W przypadku gdy Reklama opracowywana jest przez Reha-Spa (pkt 1.2.5.1 OWU), Reha-Spa po sporządzeniu projektu Reklamy, przedstawia go za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zobowiązany jest do wyrażenia akceptacji lub sprzeciwu wobec projektu w terminie 14dni roboczych od przekazania projektu Reklamy. W przypadku nie otrzymania zastrzeżeń ze strony Zamawiającego projekt Reklamy poczytywany jest za zaakceptowany.

3.7.

Reha-Spa zobowiązuje się do zamieszczenia Reklamy w na Stronie Internetowej zgodnie z parametrami określonymi w Zamówieniu oraz do utrzymywania Reklamy na Stronie Internetowej przez czas obowiązywania Umowy.

3.8.

W każdym czasie Zamawiający może żądać usunięcia Reklamy ze Strony Internetowej (wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności). Uczynienie zadość takiemu żądaniu nie łączy się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia za czas pozostały do końca obowiązywania Umowy.

 

4. Treść Reklamy.

4.1.

Reha-Spa nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej Reklamy.

4.2.

Niezależnie od powyższego Reha-Spa zastrzega sobie w każdym czasie, prawo do odmowy publikacji Reklamy oraz do usunięcia już opublikowanej Reklamy bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi podejrzenie, że z jej treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.

4.3.

W przypadku odmowy publikacji Umowa ulega rozwiązaniu za zwrotem uiszczonego przez Zamawiającego wynagrodzenia.

4.4.

W przypadku usunięcia Reklamy Umowa ulega rozwiązaniu za zwrotem części uiszczonego przez Zamawiającego wynagrodzenia proporcjonalnej do czasu pozostałego do końca obowiązywania Umowy.

4.5.

Postanowienie pkt 4.4. OWU nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy usunięcie Reklamy nastąpiło z uwagi na wystąpienie podejrzenia, że z jej treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich. Wówczas Zamawiającemu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot uiszczonego wynagrodzenia.

 

5. Prawa autorskie.

5.1.

Zamawiający zobowiązuje się, iż przez cały okres obowiązywania Umowy będzie podmiotem uprawnionym do korzystania i rozpowszechniania wszelkich materiałów reklamowych i znaków towarowych przekazanych Reha-Spa w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy a także do udzielenia Reha-Spa zgody w tym zakresie. Przez materiały przekazane Reha-Spa należy rozumieć zarówno materiały stanowiące elementy Reklamy opracowanej przez Zamawiającego jak materiały przekazane celem opracowania Reklamy przez Reha-Spa.

5.2.

Zamawiający zobowiązuje się, iż treść i forma Reklamy nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe naruszenia w tym w szczególności za naruszenie praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej lub innych praw osobistych.

5.3.

W przypadku zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń, wskazujących, że przekazane przez Zamawiającego materiały i/lub treść lub forma Reklamy naruszają ich prawa, Zamawiający pokryje koszty, odszkodowania oraz wszelkie inne obciążenia zasądzone ostatecznie od Reha-Spa przez sąd lub wynikające z zawartej przez Reha-Spa ugody pod warunkiem, że Reha-Spa:

5.3.1.

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie o takim roszczeniu oraz

5.3.2.

będzie z nim współpracował w zakresie obrony przed takimi roszczeniami oraz w zakresie prowadzenia negocjacji w celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

 

6. Opracowanie Reklamy przez Reha-Spa.

6.1.

W przypadku wskazania w Zamówieniu, iż Reklama ma zostać opracowana przez Reha-Spa, Reha-Spa opracuje na rzecz Zamawiającego Reklamę w ramach wynagrodzenia objętego Umową.

6.2.

Prawo do zamówienia Reklamy opracowanej przez Reha-Spa bez odrębnego wynagrodzenia przysługuje tylko raz. Kolejna Reklama może zostać opracowana w oparciu o odrębne porozumienie Stron.

6.4.

W ramach Umowy Reha-Spa udziela Zamawiającemu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, licencji wyłącznej na korzystanie z Reklamy poprzez jej utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do pamięci komputera i publikację, przy czym Zamawiający przy korzystaniu z Reklamy w wyżej oznaczony sposób obowiązany jest do zamieszczenia czytelnej informacji stanowiącej, iż prawa autorskie i prawa pokrewne do Reklamy przysługują Reha-Spa. W razie naruszenia tego obowiązku Reha-Spa ma prawo wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym, oraz dochodzić przewidzianego przepisami prawa odszkodowania.

6.5.

Licencja udzielona zostaje na czas obowiązywania Umowy.

 

7. Odpowiedzialność Reha-Spa.

7.1.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Reha-Spa związana z Umową ograniczona jest do jednorocznego wynagrodzenia Reha-Spa określonego Umową i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za opublikowanie i utrzymywanie Reklamy.

7.2.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na publikowanie przez Reha-Spa reklam osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. Reha-Spa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich reklam dla działalności Zamawiającego.

7.3.

Reha-Spa nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania Reklamy.

7.4.

Reha-Spa nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych Zamawiającego i danych zawartych w materiałach reklamowych przekazanych Reha-Spa przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być niezwłocznie zgłoszone Reha-Spa przez Zamawiającego w formie pisemnej. Reha-Spa dokona zmian danych Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego

7.5.

Reha-Spa nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.

7.6.

Reha-Spa nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania Reklamy.

 

8. Obowiązywanie Umowy.

8.1.

Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony do dnia w którym upływa rok od pierwszej publikacji Reklamy na Stronie Internetowej (gdyby takiego dnia w danym miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca).

8.2.

W przypadku niezłożenia przez żadną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy nie później niż na 30 dni przed upływem terminu o którym mowa w pkt 8.1. wyżej Umowa nie ulega przedłużeniu na kolejny rok. Zasada wskazana w zdaniu poprzednim znajduje zastosowanie w następnych latach.

8.3.

Reha-Spa może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego materiałów reklamowych w terminach wskazanych w pkt 3.2. pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego zakreślającego dodatkowy termin (nie krótszy niż 10 dni) do przekazania materiałów. W takim przypadku Reha-Spa przysługuje prawo żądania kary umownej tytułem rezerwacji powierzchni reklamowej zapłaty w wysokości 30 % kwoty wynagrodzenia określonego zgodnie z pkt 9.1. OWU. Reha-Spa jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8.4.

Reha-Spa może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia w terminach określonych Umową

8.5.

W przypadku gdy Zamawiający zastrzegł to w treści Zamówienia, po rozwiązaniu Umowy, jak też w razie odstąpienia od niej, Reha-Spa zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i nośniki informacji przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.

 

9. Wynagrodzenie.

9.1.

Wynagrodzenie Reha-Spa z tytułu wykonywania Umowy, w tym z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji o której mowa w pkt. 6.4 OWU w pierwszym roku obowiązywania Umowy określa obowiązujący na dzień złożenia Zamówienia.

9.2.

W każdym kolejnym roku wysokość wynagrodzenia określana będzie przez Reha-Spa na podstawie indywidualnego wyliczenia ceny dla Zamawiającego.

9.3.

Ceny podane w cenniku są kwotami brutto.

9.4.

Po uregulowaniu płatności na podstawie dokumentu firma Reha-Spa wystawia rachunek obejmujący wartość ustalonego umownego wynagrodzenia, która jest przesyłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Zamawiającego wskazany w Zamówieniu.

9.5.

W kolejnych latach obowiązywania Umowy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawianego przez Reha-Spa Rachunku.

9.6.

Płatność wynagrodzenia będzie następować tradycyjnie na poczcie lub przelewem na rachunek bankowy Reha-Spa wskazany w dokumentach. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Reha-Spa.

9.7.

W przypadku opóźnienia w zapłacie całości lub części umownego wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od zaległej kwoty oraz zostanie obciążony kosztami ewentualnych działań windykacyjnych wraz z należnymi kosztami postępowania sądowego.

 

10. Reklamacje.

10.1.

Zamawiający traci uprawnienia z tytułu ewentualnej wadliwości opublikowanej Reklamy, jeżeli nie zawiadomi Reha-Spa o wadzie w terminie 10 dni od daty wystawienia rachunku za opublikowanie Reklamy. Wadami w rozumieniu OWU są nieprawidłowości, usterek lub braki opublikowanej Reklamy, rozumiane jako niezgodność pomiędzy treścią Zamówienia a treścią opublikowanej Reklamy.

10.2.

Reha-Spa rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji oraz odpowie pisemnie na reklamację – liczy się data nadania odpowiedzi.

10.3.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z zawartej umowy.

10.4.

Reha-Spa rozpatrzy wyłącznie reklamacje dotyczące Reklam za które Zamawiający uiścił należne wynagrodzenie.

 

11. Odstąpienie od Umowy.

11.1.

Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 10 dni od daty akceptacji realizacji zamówienia za pomocą drogi telefonicznej lub mailowej nie powoduje jej rozwiązania. Aby dokonać rezygnacji z zamówienia po terminie 10 dni od daty potwierdzenia realizacji z przedstawicielem firmy Reha-Spa., Zamawiający zobowiązany jest wysłać listem poleconym informację o odstąpieniu od umowy jak i dokonać płatności wynikającej z rachunku. Na tej podstawie Reha-Spa rozpatrzy rezygnację. W razie pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy zamawiający otrzymuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu rachunku.

11.2

Aby dokonać rezygnacji z zamówienia Zamawiający w terminie 10 dni od daty potwierdzenia realizacji z przedstawicielem firmy Reha-Spa, zobowiązany jest wysłać listem poleconym informację o odstąpieniu od umowy jak i dokonać płatności wynikającej z rachunku. Na tej podstawie Reha-Spa rozpatrzy rezygnację. W razie pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy zamawiający otrzymuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu rachunku.

 

12. Postanowienia końcowe.

12.1

Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.

12.2.

W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia Reklamy, za wiążące Strony uznają postanowienia OWU.