Logo_Fundacja_United_Way_Polska1

Fundacja United Way Polska

(22) 621 28 09
ul. Poprawna 141 A
03-384 Warszawa
Godziny otwarcia

9:00 - 17:00

Kontrakt z NFZ
Nie
Dojazd do Pacjenta / Klienta
Nie

Misją Fundacji United Way Polska jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

Głównymi celami Fundacji są:

1. pomoc społeczna,

2. działalność charytatywna,

3. ochrona i promocja zdrowia,

4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

KATEGORIE: